ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ


Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
                                              
Ιδρύεται από συνταξιούχους  σωματείο με έδρα την Αθήνα και   με την επωνυμία:  ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (αναφέρεται  κατωτέρω ως «Σύλλογος»).
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή. Μέσα σε κυκλικό πλαίσιο αναγράφεται η επωνυμία του συλλόγου και το έτος ίδρυσής του.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συλλόγου είναι:
1.    Η υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης ως κοινωνικού δικαιώματος, που έχει προκύψει από την εργασία των ίδιων των ασφαλισμένων.
2.    Η ταξική ενότητα όλων των συνταξιούχων καθώς και όλων των εργαζομένων απέναντι σε κάθε επίθεση κατά των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
3.    Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας  του  Συλλόγου από κάθε μορφή εξάρτησης (πολιτικής, κομματικής και παραταξιακής).
4.    Η  προάσπιση και προαγωγή των συνταξιοδοτικών, οικονομικών, και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του συλλόγου
5.    Η διεκδίκηση για την επιστροφή όλων των αποθεματικών και της ακίνητης περιουσίας που αφαιρέθηκαν από τα κοινωνικά ταμεία, με "νόμιμο" η παράνομο τρόπο και η αποκατάσταση της περιουσιακής βλάβης τους.
6.    Ο αγώνας με κάθε πρόσφορο μέσο για την κατάργηση νόμων και αποφάσεων που αφαίρεσαν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών του Συλλόγου και περιουσιακά στοιχεία των Ασφαλιστικών Οργανισμών εφαρμόζοντας περικοπές, μνημόνια και "κουρέματα" είτε στο πρόσφατο παρελθόν είτε στο απώτερο.


Άρθρο 3
ΜΕΣΑ
Για την πραγμάτωση των σκοπών του ο Σύλλογος:
1.    Παρακολουθεί, μελετά και επεξεργάζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα των μελών του  και διεκδικεί την υλοποίηση των αποφάσεών του με τον αγώνα των ίδιων των συνταξιούχων.
2.    Αγωνίζεται ενάντια σε κάθε προσπάθεια αφαίρεσης δικαιωμάτων των συνταξιούχων, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, που γίνεται  με αιτιολογία την ανάγκη συνεργασίας των  «κοινωνικών εταίρων», για την «αποφυγή της χρεοκοπίας», το «ξεπέρασμα της  οικονομικής κρίσης», την «ανταγωνιστικότητα» της οικονομίας, την «ανάπτυξη»  κ.λ.π.
3.    Αναπτύσσει συνεργασίες και διασύνδεση με άλλα κινήματα (ειρήνης, οικολογίας, περιβάλλοντος, καταναλωτών κ. α.), για μεγαλύτερη ευρύτητα στη δράση.
4.    Διαμορφώνει ένα πλαίσιο αλληλεγγύης μεταξύ των μελών καθώς και μία δέσμη ενεργειών γενικότερης κοινωνικής προσφοράς.
5.    Συνεργάζεται με ομοειδή σωματεία, για την από κοινού υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
6.    Συντονίζει τις ενέργειές του και αναπτύσσει κοινές δράσεις με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, που έχουν κοινές  αρχές και στόχους.
7.    Καταθέτει στα  αρμόδια Υπουργεία και σε κάθε αρμόδιο πρόσωπο, φορέα ή Αρχή, διεκδικώντας την ικανοποίηση των νομίμων αιτημάτων του.
8.    Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωση των μελών του και της κοινής γνώμης  και  την προώθηση των συμφερόντων των μελών του.
9.    Συστήνει στις μεγάλες πόλεις επιτροπές πολιτιστικών εκδηλώσεων.
10.                       Διαπραγματεύεται με διάφορους φορείς και επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχει εκπτωτικά προγράμματα ή πακέτα προσφορών για τα μέλη του (Ασφαλιστικά Προγράμματα - Τηλεφωνία - Καταστήματα πωλήσεων κλπ).
11.                       Προσφεύγει στα Δικαστήρια, εθνικά ή υπερεθνικά, προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των μελών του αλλά και εν γένει των συνταξιούχων, ιδίως για κοινωνικοασφαλιστικά θέματα αλλά και για κάθε θέμα που απασχολεί τα μέλη του ή μη.Άρθρο 4
ΜΕΛΗ
Μέλη του συλλόγου γίνονται οι συνταξιούχοι φορέων κύριας ασφάλισης πλην αυτών του Δημοσίου, του Ο.Α.Ε.Ε. και του ΟΓΑ.
Τα μέλη εγγράφονται στο σύλλογο με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στην οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών - Διαγραφή
Δικαιώματα
Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:
α) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές  Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
β) Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και να ελέγχουν τις ενέργειες (ή παραλείψεις) του Δ.Σ.
γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα συλλογικά Όργανα του Συλλόγου εφόσον:
·         Είναι ταμειακά τακτοποιημένα
·         Έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την εγγραφή τους - πράγμα  που δεν θα ισχύσει για τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την έγκριση του Καταστατικού απ' το αρμόδιο Δικαστήριο.
δ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο, με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να  εξοφλήσουν τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους και τη συνδρομή τους μέχρι τέλους του έτους μέσα στο οποίο αποχωρούν.

Υποχρεώσεις
Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται :
1.    Να συμμετέχουν στις Γενικές  Συνελεύσεις και γενικότερα στις δραστηριότητες του συλλόγου.
2.    Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο. Η μηνιαία συνδρομή προς το Σύλλογο ορίζεται σε 1,5 € και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης. Η συνδρομή αυτή παρακρατείται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατά την ημέρα καταβολής της αντίστοιχης παροχής  ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, καταβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, που θα καθορίζεται από το Δ.Σ..
Διαγραφή
Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται από το Μητρώο μελών, με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.    Με την αποχώρηση του μέλους, ύστερα από παραίτηση του, που πρέπει να υποβληθεί έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2.    Με το θάνατο του μέλους.
3.    Όταν καθυστερεί για διάστημα 12 μηνών την καταβολή της μηνιαίας συνδρομής του προς το Σύλλογο. Η διαγραφή διενεργείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. Επανεγγράφεται όμως μόλις  καταβάλει τις  καθυστερημένες συνδρομές του.
4.    Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης και στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
5.    Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση που μέλος με πράξη του ή παράλειψή του ζημίωσε υλικά ή ηθικά ανεπανόρθωτα το σύλλογο.

Άρθρο 6
Πόροι του Συλλόγου
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Οι συνδρομές των μελών του Συλλόγου, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.
β) Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή έκτακτο έσοδο που δίνεται και γίνεται αποδεκτό χωρίς όρους.
γ) Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.
δ) Η οικονομική ενίσχυση από κάθε Οργανισμό που ενισχύεται με πόρους από εισφορές εργαζομένων.
ε) Άλλες επιδοτήσεις που προβλέπονται από το Νόμο

Άρθρο 7

Όργανα του Συλλόγου
Όργανα του Συλλόγου είναι:
1.    Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (ΓΑΣ).
2.    Το Διοικητικό Συμβούλιο (15 μέλη)
3.    Η Εξελεγκτική Επιτροπή (3 μέλη)
4.    Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (5 μέλη)
5.    Τα Περιφερειακά Διοικητικά Συμβούλια (5 μέλη) σε Περιφέρειες, όπως  και οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας ή σε πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που διαμένουν πάνω από εκατό (100) μέλη. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής δεν θα εκλέγεται Περιφ. Δ.Σ., Περιφ. Εξελεγκτική Επιτροπή και Περιφ. Εφορευτική Επιτροπή. Χρέη των ως άνω οργάνων θα εκτελούν τα αντίστοιχα εκλεγέντα απ' τη ΓΑΣ.
6.    Οι Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις
7.    Οι Περιφερειακές Ελεγκτικές Επιτροπές (3 μέλη)
8.    Οι Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές (3 μέλη)

Γενική Συνέλευση
-          Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά και έκτακτα.
-          Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται με  πλειοψηφία (δηλαδή του 50% συν 1 ψήφο) των παρόντων μελών είτε με μυστική ψηφοφορία, είτε με ονομαστική κλήση, είτε με ανάταση του χεριού, όπως ο νόμος και το καταστατικό ειδικότερα ορίζουν, ή όπως αποφασίσει το Σώμα της Γ.Σ., μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση
-          Κάθε χρόνο και μέσα στο 4μηνο Ιανουαρίου - Απριλίου, συγκαλείται η Τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του Συλλόγου, όπου μπαίνουν στην κρίση και έλεγχο των μελών:
α) Τα πεπραγμένα (Διοικητικός απολογισμός), ο οικονομικός απολογισμός για τον χρόνο που έληξε και ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου.
β) Η έκθεση των ελεγκτών της οικονομικής διαχείρισης του Διοικ. Συμβουλίου.
γ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της Γεν. Συνέλευσης από το Δ.Σ. ή από το 20% των αντιπροσώπων της ΓΑΣ.
δ) Ανά 3ετία οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των Οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ή για τυχόν αντιπροσώπους σε άλλα όργανα ή ενώσεις)
Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει ή αρνηθεί να συγκαλέσει την Τακτική Γ.Α.Σ, τότε αυτή συγκαλείται με ευθύνη του 30% τουλάχιστον των αντιπροσώπων της Γ.Α.Σ..
Στην περίπτωση της παραγράφου γ' αυτού του άρθρου, τα θέματα υποβάλλονται: είτε με σχετική απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, είτε με γραπτή πρόταση η οποία υπογράφεται τουλάχιστο από το 20% των αντιπροσώπων της ΓΑΣ. Τα θέματα αυτά υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 5 μέρες πριν την ημερομηνία που πραγματοποιείται η Γεν. Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση, ως κορυφαία εκδήλωση της δημοκρατίας μέσα στο Σύλλογο, πρέπει να αντιμετωπίζεται απ' τα μέλη με την πρέπουσα σημασία. Η συμμετοχή κατά συνέπεια του κάθε μέλους σ' αυτή είναι κυρίαρχο θέμα.
Σε περίπτωση που σε Γενική Συνέλευση (ΓΑΣ ή Περιφερειακή) καταψηφισθούν ο Διοικητικός ή ο Οικονομικός Απολογισμός, τα μέλη του αντίστοιχου οργάνου (Δ.Σ. ή Περιφ. Δ.Σ.) εκπίπτουν της θέσης τους. Στην περίπτωση αυτή εκλέγεται  άμεσα νέο Δ.Σ. από τη  ΓΑΣ, προκηρύσσονται δε μέσα σε δέκα (10) ημέρες αρχαιρεσίες στην περίπτωση Περιφερειακού Τμήματος, με θητεία ίση με τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τις Γενικές Αρχαιρεσίες.
Η έκθεση των πεπραγμένων (Διοικητικός απολογισμός), η οικονομική διαχείριση (απολογισμός και προϋπολογισμός), καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τίθενται στην κρίση των Μελών (με έντυπο του Συλλόγου, ανάρτηση στα Γραφεία του Συλλόγου και στην  ιστοσελίδα του συλλόγου) τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την ημέρα που πραγματοποιούνται οι εργασίες της Γεν. Συνέλευσης.
Στη Γενική Συνέλευση, όταν πρόκειται να γίνουν Εκλογές, ή καθολική , ψηφοφορία για άλλον λόγο, εκλέγεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) που αποτελείται από 5 τακτικά και από 2 αναπληρωματικά μέλη και η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες. Η εκλογή της Κ.Ε.Ε. διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο με δυνατότητα μέχρι δύο σταυρών προτίμησης.
Στη διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής βρίσκονται τα γραφεία του Συλλόγου, το υπαλληλικό προσωπικό και όλος γενικά ο μηχανισμός των υπηρεσιών του Συλλόγου.
Με την ίδια διαδικασία διεξάγονται οι Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων από τα μέλη της περιοχής τους, οι αποφάσεις τους δε έχουν εφαρμογή μόνο στο χώρο ευθύνης τους.
Σε περιπτώσεις ιδιαίτερου προβλήματος τοπικού ή κλαδικού ενδιαφέροντος θα γίνονται Ειδικές Συνελεύσεις από τα ενδιαφερόμενα μέλη, τις αποφάσεις τους δε θα λαμβάνει υπόψη  το Διοικητικό Συμβούλιο.Άρθρο 8
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν τουλάχιστον το 30% των αντιπροσώπων της ΓΑΣ ζητήσει τη σύγκλησή της με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία ορίζονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Για τις έκτακτες συνελεύσεις και την απαρτία τους ισχύουν όσα ορίζονται για τις τακτικές. Σ’ αυτές δεν συζητείται κανένα άλλο θέμα, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να καλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η αίτηση για τη σύγκλησή της.

Άρθρο 9
Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι για τη ΓΑΣ του Συλλόγου που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.
Στην πρώτη συνέλευση πρέπει να παρευρίσκεται το 50% τουλάχιστον των παραπάνω αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρχει απαρτία σ’ αυτή, καλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε 5 (πέντε) ημέρες, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσους παρόντες. Αυξημένη απαρτία προβλέπεται σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των αντιπροσώπων που παρευρίσκονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης
Ο Πρόεδρος και οι δύο Γραμματείς εκλέγονται με ανάταση του χεριού από τη Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή απαιτείται η πλειοψηφία (50% συν μία ψήφο) των παρόντων μελών. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων, σε αριθμό ψήφων, υποψηφίων. Εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία.Άρθρο 10
Συγκρότηση Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης

1.    Η Γ.Α.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους που εκλέγονται από τα Περιφερειακά Τμήματα,  από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου που διαμένουν στην αντίστοιχη περιοχή, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος καταστατικού. Οι περιφέρειες συμπίπτουν   με τις Διοικητικές Περιφέρειες του κράτους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού.
2.    Ο αριθμός των αντιπροσώπων – μελών της Γ.Α.Σ. είναι ανάλογος με τον αριθμό των μελών του συλλόγου που ψηφίζουν εγκύρως, σε σχέση ένας (1) αντιπρόσωπος ανά  δέκα (10) ψηφίσαντα  μέλη, σε περίπτωση που ο σύλλογος  έχει μέχρι 1.000 μέλη, ένας (1) αντιπρόσωπος ανά  είκοσι (20) ψηφίσαντα  μέλη, σε περίπτωση που ο σύλλογος  έχει από 1001 μέχρι 3.000 μέλη, ένας (1) αντιπρόσωπος ανά  σαράντα (40)   ψηφίσαντα μέλη, σε περίπτωση  που ο σύλλογος  έχει από 3001 μέχρι 6.000 μέλη και ένας (1) αντιπρόσωπος ανά   εβδομήντα   (70) ψηφίσαντα μέλη, σε περίπτωση  που ο σύλλογος  έχει από  6.001 μέλη και άνω. Σε καμιά περίπτωση ο αριθμός των αντιπροσώπων δεν θα ξεπερνά τους 300. Στην περίπτωση αυτή το εκλογικό μέτρο θα είναι ίσο με το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ψηφισάντων προς το 300.
3.    Κάθε αντιπρόσωπος – μέλος της Γ.Α.Σ. έχει μία ψήφο και δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11
Αρχαιρεσίες - Ψηφοφορίες
1.    Η ψηφοφορία για την εκλογή των των αντιπροσώπων στη ΓΑΣ, των Κεντρικών Οργάνων που θα εκλέγονται απ' τη ΓΑΣ (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή) και των Περιφερειακών Οργάνων (Περιφ. Διοικητικά Συμβούλια, Περιφ. Εξελεγκτικές Επιτροπές, Περιφ. Εφορευτικές Επιτροπές), όπως και κάθε άλλη ψηφοφορία για ανάδειξη οργάνων, γίνονται όπως ορίζεται παρακάτω με ψηφοδέλτια κλειστά μέσα σε φακέλους που πρέπει να σφραγίζονται και να μονογράφονται από ένα Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής πριν ριχτούν στην κάλπη.
2.    Οι αρχαιρεσίες που αφορούν την εκλογή των αντιπροσώπων στη ΓΑΣ και των μελών των Περιφ. οργάνων του Συλλόγου προκηρύσσονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 45 ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για τις αρχαιρεσίες (πλην των Περιφ. Εφορευτικών Επιτροπών που εκλέγονται απ' τις Περιφ. Γενικές Συνελεύσεις).
3.    Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταθέτονται οι υποψηφιότητες μέσα σε 20 ημέρες από την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση. Διορθώσεις και αντικαταστάσεις ψηφοδελτίων επιτρέπονται 24 ώρες πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ενώ αργότερα απαγορεύεται κάθε μεταβολή.
4.    Όταν πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης ή ερώτημα που τίθεται στην κρίση του ψηφοφόρου, τα ψηφοδέλτια περιέχουν τη λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ, τα οποία επιτρέπεται να φέρουν από την έκδοσή τους και έντυπες απλές διευκρινιστικές φράσεις, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο από τα αρμόδια όργανα.
5.    Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 4, οι υποψηφιότητες δε για όλα τα όργανα κατατίθενται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατατάσσονται δε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά Περιφερειακό Τμήμα.
6.    Η ψηφοφορία γίνεται τις ίδιες ημέρες τόσο στην Αττική όσο και στις πόλεις της Περιφέρειας και ανάλογα με τον αριθμό των μελών. Σε κάθε περίπτωση η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας θα είναι ίδια.
7.    Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον το 20% θα προέρχεται από μέλη διαμένοντα εκτός της Αττικής, μη δυναμένου του ποσοστού αυτού να ξεπεράσει το 40%.
8.    Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Τακτικά και τρία (3) Αναπληρωματικά μέλη.
9.    Η ψηφοφορία γίνεται κατά τόπους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τις Περιφ.  εφορευτικές επιτροπές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
10.                       Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εφοδιάζει έγκαιρα τις εφορευτικές επιτροπές με δύο, βεβαιωμένα από το ίδιο για την ακρίβεια, αντίγραφα μητρώου των μελών.
11.                       Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διορίζει τις Περιφ. Εφορευτικές Επιτροπές - στις περιπτώσεις που δεν έχουν εκλεγεί απ' τις Περιφ. Γενικές Συνελεύσεις - εντός 10 (δέκα) ημερών από τη συγκρότησή της.
12.                       Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με τη φροντίδα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και διατίθενται στους υποψηφίους  το αργότερο 5 (πέντε) μέρες μετά την ανακήρυξη τους από την Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για  άλλο όργανο του συλλόγου.
13.                       Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων γίνεται ως εξής: 
α. Για κάθε Περιφερειακό Τμήμα θα υπάρχει ψηφοδέλτιο στο οποίο θα αναγράφονται οι υποψήφιοι για Περ. Διοικητικό Συμβούλιο, για Περιφ. Ελεγκτική Επιτροπή, για αντιπροσώπους στη Γ.Α.Σ. ή άλλα όργανα η ενώσεις. Ειδικά για το Περιφ. Τμήμα Αττικής στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφονται μόνο οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι στη ΓΑΣ ή άλλα όργανα ή ενώσεις
β. Στην ψηφοφορία της πρώτης κάθε φορά μετά τις αρχαιρεσίες Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης θα υπάρχει ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
14.                       Η ψηφοφορία γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές συνήθειες. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθώς και οι Περιφερειακές είναι υπεύθυνες για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Απαγορεύεται σ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και μέχρι τριών ακόμα συμφωνημένων από πριν υποψηφίων.
15.                       Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στην Αττική, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει την κάλπη και φροντίζει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ασφαλή φύλαξή της, ώσπου να συγκεντρωθούν και τα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογικών κέντρων.
16.                       Όταν τελειώσει η ψηφοφορία στα Περιφερειακά εκλογικά κέντρα, η Περιφ.  Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους, συμφωνεί με την κατάσταση ψηφισάντων, συντάσσει πρακτικό της ψηφοφορίας και εκδίδει τα αποτελέσματα σε περιφερειακό επίπεδο. Το πρακτικό αυτό μαζί με την κατάσταση ψηφισάντων στέλνει αμέσως με φαξ ή με ηλεκτρονικό μήνυμα και την επομένη με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στην Αθήνα.
17.                       Την 10η ημέρα από την ημέρα που έγινε η ψηφοφορία ή και πιο νωρίς, αν έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι φάκελοι των πρακτικών από τις Περιφ.  Εφορευτικές Επιτροπές, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα για τους αντιπροσώπους στη Γ.Α.Σ.
18.                       Οι τόποι ψηφοφορίας αποφασίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και γίνονται γνωστοί στο έγγραφο προκήρυξης των αρχαιρεσιών.
19.                       Στην περίπτωση που υπάρξει αναγνώριση Περιφερειακού Τμήματος στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο γενικών αρχαιρεσιών, υπάρχει δυνατότητα ανάδειξης Περιφ. Οργάνων με εκλογές στην περιοχή ευθύνης του με θητεία μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες.
20.                       Τέλος σε επόμενο στάδιο θα αναγνωρίζεται και η ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικών μέσων, αφού εν τω μεταξύ διαμορφωθεί σχετικό πρόγραμμα που θα εγκριθεί από την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.

Άρθρο 12

Εκλογικό Σύστημα  - Σταυροδότηση

Η σταυροδοσία κατά την ανάδειξη των οργάνων έχει ως εξής:
α. Για αντιπροσώπους στη Γ.Α.Σ. μέχρι δύο (2) σταυρούς. Ειδικά για την Αττική θα τίθενται μέχρι τέσσερις (4) σταυροί, εφόσον λειτουργεί ένα Περιφ. Τμήμα στην Περιφ. αυτή.
β. Για τα Περιφ. Διοικητικά Συμβούλια μέχρι δύο (2) σταυρούς.
γ. Για τις Περιφ. Εξελεγκτικές Επιτροπές και Περιφ. Εφορευτικές Επιτροπές ένα (1) σταυρό.
δ. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γ.Α.Σ. μέχρι δύο (2) σταυρούς.
ε. Για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τη ΓΑΣ ένα (1) σταυρό
στ) Για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής από τη ΓΑΣ μέχρι δύο (2) σταυρούς.

Εκλογικό Σύστημα  - Κατανομή εδρών

Οι έδρες  κατανέμονται ως εξής:
α. Για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στη ΓΑΣ κάθε Περιφέρεια λαμβάνει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές λαμβάνει το εκλογικό μέτρο. Σε  περίπτωση που μένουν αδιάθετες έδρες αυτές καλύπτονται απ' αυτές που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο αδιάθετων ψήφων. Οι πρώτοι σε κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στη ΓΑΣ καθώς και ίσος αριθμός αναπληρωματικών.
β. Για την ανάδειξη των Περιφερειακών Οργάνων εκλέγονται οι πέντε πρώτοι σε κάθε Περιφ. Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι πέντε (5) ως αναπληρωματικά μέλη, οι τρεις (3) πρώτοι στις Περιφ. Εξελεγκτικές Επιτροπές και οι επόμενοι τρεις (3) ως αναπληρωματικά μέλη και οι τρεις (3) πρώτοι στις Περιφ. Εφορευτικές Επιτροπές και οι επόμενοι τρεις (3) ως αναπληρωματικά μέλη.
γ) Για την ανάδειξη των Κεντρικών Οργάνων από τη  Γ.Α.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι δεκαπέντε (15) σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επόμενοι δεκαπέντε ως  αναπληρωματικά μέλη, με τους περιορισμούς του άρθρου 11 παράγρ.7, οι τρεις (3) πρώτοι στην  Εξελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι τρεις (3) ως αναπληρωματικά μέλη και οι πέντε (5) πρώτοι στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι επόμενοι πέντε (5) ως αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα που περιγράφεται στο άρθρο 12.
Το συμβούλιο συγκαλείται εντός 5 ημερών από της ανακηρύξεως από τον πρώτο σύμβουλο που πλειοψήφησε, ή, σε περίπτωση παράλειψης αυτού, με τη φροντίδα του επόμενου συμβούλου του πλειονοψηφήσαντος και συγκροτείται σε σώμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία 9 συμβούλων.
Το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία: Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αντιπρόεδρο, Ταμία και  Αναπληρωτή Γραμματέα.  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί προεδρείο λύνεται η συνεδρίαση και επαναλαμβάνεται τη μεθεπόμενη ημέρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ή έκτακτα, όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως 5 τακτικοί σύμβουλοι. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 5 ημέρες το αργότερο.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από την Περιφέρεια και για λόγους οικονομίας μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών προγραμμάτων.
Τα μέλη του συμβουλίου ειδοποιούνται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μήνυμα για τη σύγκληση και στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα και ο χρόνος συνεδριάσεως. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους συμβούλους.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου
1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την τακτική του Συλλόγου, τους στόχους και τα μέσα για την επιτυχία και εκπλήρωση του σκοπού του, ενεργεί για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν το Σύλλογο, καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Συλλόγου, καθορίζει τις αποδοχές του προσωπικού, εκτελεί τις αποφάσεις των συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί αυτές τις συνελεύσεις με απόφασή του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα καθώς και τη διαχειριστική λογοδοσία δια του Προέδρου και του Ταμία και γενικά προβαίνει σ’ όλες τις ενέργειες και πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των συμφερόντων του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το καταστατικό, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις αυτού του καταστατικού.
2.    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις κατά τις οποίες δεν ήταν παρόντα ή αν ήταν παρόντα διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να είναι παρόντα σε όλες ανεξαίρετα τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του επί τρεις τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, που αναγράφεται στα πρακτικά, να αντικαταστήσει το μέλος αυτό με ένα από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.
4.    Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση και παρευρίσκεται με αντιπροσώπους του στις Περιφερειακές Συνελεύσεις, λαμβάνει δε υπόψη του τις αποφάσεις τους.
5.    Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του και για υποβοήθηση του έργου του, να καλεί στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επίσης επιτροπές ή ομάδες δουλειάς από μέλη του Συλλόγου.
6.    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποδεικνύει ή διορίζει τα μέλη που εκπροσωπούν το Σύλλογο ή το Διοικητικό Συμβούλιο στις διοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών και στις Επαγγελματικές Ενώσεις, τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθώντας απόλυτα τις οδηγίες, κατευθύνσεις και αποφάσεις του.
7.    Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να κατέχεται από το ίδιο πρόσωπο πάνω από δύο πλήρεις θητείες ή έξι χρόνια διακεκομμένα
8.    Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για τα Περιφερειακά Διοικητικά Συμβούλια  για το χώρο ευθύνης τους.
Άρθρο 15
Καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1)       Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο μαζί με το Γενικό Γραμματέα σ’ όλες του τις σχέσεις με τρίτους και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής.
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση με τη διοίκηση και το Σύλλογο.
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και το Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα.
Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ’ αυτές και καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.
2)       Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σ’ όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.
Εισηγείται και προγραμματίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διάφορες πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια των σκοπών των επιδιώξεων του Συλλόγου.
3)       Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία, τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και εισηγείται σ’ αυτές τα σχετικά θέματα. Φροντίζει για τη σύνταξη των ανακοινώσεων και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων.
4)       Ο Ταμίας φροντίζει και είναι γενικά υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφοντας τα αντίστοιχα παραστατικά ύστερα από εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Τηρεί τακτικά τα βιβλία διαχείρισης και περιουσίας του Συλλόγου, που προβλέπονται από το νόμο και λογοδοτεί για όλα τα καθήκοντά του στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Συντάσσει με τον Πρόεδρο ισολογισμούς και προϋπολογισμούς τους οποίους μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση των μελών για έγκριση και απαλλαγή, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Επίσης ο Ταμίας τηρεί υπεύθυνα το αρχείο των αποδείξεων, ισολογισμών κ.ά. σχετικών με τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία τον αναπληρώνει κάποιος σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5)    Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον απόντα Γενικό Γραμματέα σε όλα τα γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις του.
Τα παραπάνω όργανα αποτελούν και την Εκτελεστική Επιτροπή, που έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων και η εισήγηση των θεμάτων σε κάθε  συνεδρίαση του Δ.Σ.
Ανάλογα ισχύουν  και για τα Περιφερειακά  Τμήματα.

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοι­κητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή.

2.    Η θητεία αυτής λήγει με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμ­βουλίου.

3. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συνερχόμενα μετά την εκλο­γή τους, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφούντος μέλους της, ε­κλέγουν τον Πρόεδρο αυτής.

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. τακτικά  μεν τρεις φορές το έτος, εκτάκτως δε οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.

5.    Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται επίσης στο τέλος του κάθε έ­τους να ελέγχει ολόκληρη την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές αυτών, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και στη συνέχεια να υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση.. Στη διάθεσή της θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο οποιαδήποτε δικαιολογητικά.

6.  Σε περίπτωση που διαπιστώσει ομόφωνα ότι το Διοικητικό Συμ­βούλιο δεν τήρησε τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και από τις  παραλείψεις ή ενέργειες αυτές ζημιώθηκε αποδεδειγμένα ο Σύλλογος και επλήγησαν τα συμφέροντα των μελών, η Εξελεγκτική Επιτροπή, μέσω του Προέδρου της, απευθύ­νει έγγραφο προς το Δ.Σ να συμμορφωθεί ή να καλέσει εντός μηνός τη Γενική Συνέλευση, στην οποία αυτό να λογοδοτήσει. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση της Γ.Σ είναι υποχρεωτική, εκτός εάν και ο χρόνος μέχρι την τακτική σύγκληση της Γ.Σ. είναι μικρότερος του 6μήνου.

7. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων της, μπορεί να καλεί, ως βοηθούς, συναδέλφους μέλη του Συλλόγου, ειδικούς  στα οικονομικά και νομικά θέματα, καθώς και τα  αναπλη­ρωματικά μέλη της.
8. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις Περιφ. Εξελεγκτικές Επιτροπές και που αφορούν το χώρο ευθύνης τους.
                       
Άρθρο 17
Θητεία οργάνων του Συλλόγου
Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει από την 1η του Γενάρη κάθε χρόνου και τελειώνει την 31 Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, των Περιφ. Διοικητικών Συμβουλίων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Περιφ. Εξελεγκτικών Επιτροπών , καθώς και η θητεία των αντιπροσώπων σε ενώσεις σωματείων, που εκλέγονται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό  αρχίζει με την ανακήρυξή τους από την Εφορευτική Επιτροπή και τελειώνει μετά από τρία (3) χρόνια απ’ αυτή την ημέρα.
Μέχρι την εκλογή ή το διορισμό νέων συλλογικών οργάνων, τα παλιά όργανα εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.

Άρθρο 18
Βιβλία που Τηρούνται
Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1)       Μητρώο των μελών του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται: ο αύξοντας αριθμός κάθε μέλους, το ονοματεπώνυμό του, και η διεύθυνσή του, το έτος γέννησης, η χρονολογία εγγραφής και τυχόν διαγραφής του.
2)       Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου καταχωρίζονται συνοπτικά οι απόψεις που εκθέτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις που παίρνονται.
3)       Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, όπου καταχωρίζονται ο αριθμός των μελών που παρευρίσκονται και συνοπτικά οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται.
Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα.
4)       Το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, όπου καταχωρίζονται τακτικά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές καθώς και οι ισολογισμοί κάθε χρήσης.
5)       Βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου καθώς και τα παραστατικά έγγραφα και διπλότυπα από τις εισπράξεις και τις δαπάνες του Συλλόγου.
Τη φροντίδα των βιβλίων τούτων με αριθμούς 4 και 5 και όλων των παραστατικών από εισπράξεις και δαπάνες έχει ο Ταμίας.

Άρθρο 19
Έξοδα Κίνησης των Μελών Διοίκησης
Η ιδιότητα των μελών των οργάνων της Διοίκησης είναι τιμητική. Στα μέλη του Συλλόγου που απομακρύνονται για υποθέσεις του Συλλόγου από την έδρα τους χορηγούνται έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ με έγκριση της ΓΑΣ και εγγράφεται στον Προϋπολογισμό.
Τουλάχιστον25% των εισφορών και ανάλογα με τις ετήσιες εισφορές θα αποδίδεται στα Περιφερειακά Τμήματα για την κάλυψη των εξόδων των αντίστοιχων οργάνων.

Άρθρο 20
Διαχείριση της Περιουσίας του Συλλόγου
Τα χρήματα που εισπράττει ο Σύλλογος καταθέτονται σε πιστωτικό ίδρυμα, απ’ όπου αποσύρεται ολόκληρο ή ένα μέρος του ποσού που έχει κατατεθεί για τις τρέχουσες ή έκτακτες ανάγκες του Συλλόγου, με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από το περίσσευμα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αγοράζει αξιόγραφα που καταθέτονται σε πιστωτικό ίδρυμα, απ’ όπου αποσύρονται για να πωληθούν για ανάγκες του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε ταμιακό υπόλοιπο του Συλλόγου που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, καταθέτεται στο λογαριασμό του. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την αγορά ή πώληση ακινήτου χρειάζεται απόφαση της ΓΑΣ των μελών στην ημερήσια διάταξη της οποίας αναγράφεται το συγκεκριμένο θέμα πώλησης ή αγοράς.

Άρθρο 21
Περιφερειακή Όργάνωση
Για να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου λειτουργούν περιφερειακά όργανα, των οποίων τα όρια των αρμοδιοτήτων τους καθορίζονται από κανονισμούς που εκπονούνται από το Δ.Σ υπό την αποκλειστική ευθύνη του οποίου βρίσκονται τα περιφερειακά όργανα.
Περιφερειακά Τμήματα πέραν του ενός μπορούν να λειτουργήσουν στην Αττική , αν τούτο κριθεί σκόπιμο και εγκριθεί από την Γ.Α.Σ.

Άρθρο 22
Συγχώνευση - Ενωση με άλλα Σωματεία
Ο Σύλλογος μπορεί να προβεί σε συγχώνευση με άλλο σωματείο καθώς και να συμμετέχει σε ενώσεις σωματείων ύστερα από απόφαση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης με αυξημένη πλειοψηφία του 75% των παρόντων μελών, με μυστική  ψηφοφορία.

Άρθρο 23
Τροποποίηση του καταστατικού
Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης που συγκαλείται  και γι’ αυτό το λόγο και αποτελείται από το 50% συν 1 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και αποφασίζει με πλειοψηφία του 75% των παρόντων μελών.
Ειδικότερα για την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν:
α. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο
β. Την εκλογή του Δ.Σ. από την ΓΑΣ
όπως περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12, πέραν της παραπάνω πλειοψηφίας απαιτείται και η συμφωνία του 60% των παρόντων μελών στις Περιφ. Γενικές Συνελεύσεις, που θα προηγηθούν της ΓΑΣ.

Άρθρο 24
Διάλυση του Συλλόγου
Ο Σύλλογος διαλύεται αν παραμείνουν στο Μητρώο του γραμμένα λιγότερα από 20 μέλη καθώς και όταν παρθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23. Σε περίπτωση που διαλύεται ο Σύλλογος, το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας που μένει δωρίζεται στο  Ταμείο Επικουρικών Συντάξεων ή όπου αλλού αποφασίσει η Γ.Σ. και το αρχείο παραχωρείται στη Γενική του Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).Άρθρο25
Κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με βάση   την ισχύουσα νομοθεσία για τα σωματεία των άρθρων 78 και επόμενων του Αστικού κώδικα και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα  στα πλαίσια της ανωτέρω  νομοθεσίας.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέσα στο τρίμηνο από την  έγκριση του παρόντος Καταστατικού από το αρμόδιο και την εγγραφή του στα οικεία βιβλία σωματείων θα διενεργηθούν εκλογές για ανάδειξη των  οργάνων του Συλλόγου.


Ακολουθούν οι υπογραφές των ιδρυτικών μελών.

4 σχόλια:

 1. Με αφορμή το Σχέδιο Καταστατικού (του υπό ίδρυση Κινήματος Συνταξιούχων ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΟΣΕ-κλπ), θέλω να κάνω Δημόσια μια καλοπροαίρετη τοποθέτηση.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ακράδαντα ότι πρέπει να αντιδράσουμε ΜΑΖΙΚΑ, άμεσα και ΔΥΝΑΜΙΚΑ, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ακόμη και Απεργία Πείνας ή μόνιμη-εναλλασσόμενων Συνταξιούχων, Ειρηνική Ενημέρωση-Διαμαρτυρία μας, με 24ωρη παρουσία μας στο Σύνταγμα), χωρίς το σύνδρομο του "ρετιρέ", αλλά επιθετικά με "όπλο" την κατά μέσο όρο 60% "κατακρεούργηση" των διαχρονικά Φορολογούμενων Συντάξεών μας και ενώ η Φοροδιαφυγή "οργιάζει" συνειδητά και χαρίζονται δισεκατομμύρια στους υπεύθυνους-έχοντες με μείωση του Φόρου τους από 40% σε 15% (από ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, 2005-2011).
  Κατ' αρχήν μια γενική πρόταση:
  Θα μπορούσε πιστεύω να γίνει μια ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, για:
  1) Ταχύτητα ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ στην Εξαθλίωσή μας,
  2) Αποφυγή διασπαστικών τάσεων, εν μέσω "θυέλλης",
  3) Δυνατότητα και ευκολία ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ όλων των Συνταξιούχων, από ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΛΤΑ-ΟΣΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΙΚΑ-ΕΝΟΠΛΩΝ-κλπ, χωρίς δίλημμα ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από τους υφιστάμενους Συλλόγους,
  4) Δυνατότητα ΕΝΩΤΙΚΗΣ παρακίνησης και Συμπόρευσης τελικά με τους υφιστάμενους Συλλόγους Συνταξιούχων Πανελλαδικά και
  5) Ταχύτερη και σίγουρα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ επίτευξη των κοινών Επιθυμιών-ΣΤΟΧΩΝ, ίσως και με δημιουργία Κόμματος Συνταξιούχων (~1,5 εκατομμύριο Συνταξιούχοι επί 3 περίπου μέλη οικογένειας).
  2η Πρόταση: Να κληθούν εγγράφως και ιντερνετικά, ΟΛΟΙ οι Συνταξιούχοι, από όλους τους ανωτέρω χώρους που εργάστηκαν, για να συμβάλλουν σε ένα ΕΝΩΤΙΚΟ κίνημα ΕΝΕΡΓΩΝ συνταξιούχων.
  Μια παρατήρηση για το Άρθρο 7 (και κάθε περίπτωση Ενημέρωσης): Όχι το "...ή στην ιστοσελίδα του συλλόγου...", αλλά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στην Επίσημη Ιστοσελίδα (που αλλάζει μόνο από Γενική Συνέλευση) και με Ρήτρα ακυρότητας των μη δημοσιευμένων Αποφάσεων-Ενεργειών (όπως προβλέπει ακόμη και ο Καλλικρατικός Νόμος).
  Επίσης Εκλογές με χρήση Τεχνολογίας, για ταχύτητα και αποφυγή νοθείας (όπως Ιντερνετική Ψήφος, Σκανάρισμα των Ψηφοδελτίων και έκδοση Αποτελεσμάτων-Στατιστικών σε πραγματικό χρόνο με ΗΥ και δυνατότητα παρακολούθησής των, OnLine από όσους Συνταξιούχους το επιθυμούν.
  Εκλογές ή ιντερνετικά Δημοψηφίσματα Συνταξιούχων ανά χρόνο, με μοναδικό μυστικό κωδικό.
  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ με OnLine Πίνακα-Ταμείο (και επιμέρους λογαριασμούς Εσόδων-Εξόδων), αυτόματα αναναιούμενο με κάθε ΧρεωΠίστωση και ορατό από όλα τα μέλη με κωδικό.
  ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του Άρθρου 2 (παράγραφος 4) του Καταστατικού, έστω και από την Προσωρινή Διοίκηση και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ πριν από τις ΕΚΛΟΓΕΣ, με ΓΡΑΠΤΗ (συστημμένη) ΑΠΑΙΤΗΣΗ να πάρουν σαφή θέση ΟΛΑ τα Κόμματα, για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των Συντάξεών μας (συν τα πάγια αιτήματα για το 80% και την Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή των Συντάξεων) ΠΡΙΝ από τις Εκλογές (με προθεσμία 5 ημερών), με τη ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ότι Αρνητική ή Ασαφής ή Καθόλου γραπτή Απάντησή τους, θα θεωρηθεί ΕΧΘΡΙΚΗ και ότι θα ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ~4 εκατομμύρια μέλη οικογενειών Συνταξιούχων, για να τους "μαυρίσουν", Ψηφίζοντας μόνο τα Κόμματα που δεσμεύτηκαν ΘΕΤΙΚΑ, έγκαιρα και ΕΓΓΡΑΦΩΣ, γιατί κάθε μέρα για τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ είναι Μοναδική, αφού βιολογικά έχουν συντομότερο και πεπερασμένο χρόνο ζωής και δεν μπορούν να περιμένουν ή να Ελπίζουν σε μελλοντική Δικαιοσύνη.
  Οι υπόλοιπες προτάσεις-παρατηρήσεις μου είναι δευτερεύουσες και μη επείγουσες.
  Με εκτίμηση προς όλους,
  Φώτης Τσιρίδης,
  Λαύριο.
  http://sintaxiouhos.blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
  Όλοι μας θέλουμε να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε ένα εξάμβλωμα, σύλλογο, που θα υποκαθίσταται από τα κομματικά μέλη συνδικαλιστές, όπως αυτά που βιώσαμε στην εν ενεργεία καρριέρα μας.
  Δεν πιστεύω να υπάρχει έστω και ένας συνάδελφος που να πιστεύει στα συνδικάτα που δημιούργησαν τους πρωτόπαπες, κανελλόπουλους, παναγόπουλους κλπ, που έχοντας τη σφραγίδα δημιούργησαν ευνοϊκό κλίμα ανέλιξης τους μέσα στα κόμματα τους. Φυσικά με την προσωπική συμμετοχή όλων των εν ενεργεία συνδικαλιστών της εποχής εκείνης.
  Νομίζω λοιπόν ότι στο καταστατικό πρέπει να:
  1) Να μην υπερβαίνει η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου τα δύο έτη.
  2) Να οριστούν ΔΥΟ τακτικές γενικές συνελεύσεις ανα έτος, στην Αθήνα και όπου αλλού ο Σύλλογος διαθέτει πάνω από, ας πούμε, 100 ή 200 μέλη, που θα καθορίζουν την πορεία του Συλλόγου και θα ελέγχουν το ΔΣ. Οι Γενικές συνελεύσεις μπορούν να γίνονται με χρονική διαφορά, ώστε να ελέγχεται και από το πλήθος των ψηφισάντων σε κάθε μια από αυτές, η πλειοψηφία άποψης για κάποιο θέμα.
  3) Να μην υπάρχει ΓΑΣ, που κατά την άποψη μου, οδηγεί σε διαστρέβλωση της θέλησης των Γενικών Συνελεύσεων, όταν "αλλάζουν στο δρόμο άποψη οι ΓΑΣίτες".
  4) Να καθιερώνει το ένα ψηφοδέλτιο χωρίς ομαδοποιήσεις κομματικές ή φιλικές...
  5) Τα μέλη του ΔΣ μπορούν να επανεκλέγονται μόνο δύο διετίες!!!
  Νομίζω ότι όλα τα παραπάνω θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε να ΣΤΗΣΟΥΜΕ ακόμα μια ομαδούλα συνδικαλιστών που θα περνά καλά με τη βοήθεια της σφραγίδας του συλλόγου!!!
  Ευχαριστώ
  Βασίλης Καψής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Άκρα του τάφου ΣΙΩΠΗ...
  Περιμέναμε εξελίξεις στα τέλη Μαρτίου και η "επιτροπή", έχει χαθεί...
  Ο Τσιρίδης κι εγώ γράψαμε κάτι για το καταστατικό...
  Έμαθα για διασπαστικές κινήσεις απο το ΠΑΜΕ για άλλο σύλλογο συνταξιούχων...
  Δυστυχώς όταν σκέφτεσαι ΠΟΝΗΡΑ σε παίρνουν είδηση κι οι άλλοι...
  Το πρόβλημα όμως για τους συνταξιούχους παραμένει...
  Η απογοήτευση μεγάλη, γιατί αποδεικνύεται ότι η "σειρά" μας, ήταν ανίκανη επιεικώς...
  Ανίκανη να ξεφύγει από συμπλέγματα, οπαδισμούς και ίσως ίσως και λίγο δείρε με αγά μου ν' αγιάσω.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. vassilis


  υπομονή σήμερα τελείωσε το καταστατικό, θα βγεί ανακοίνωση

  Γ. Θαλασσινός

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Επισκέψεις από 21-2-2012